فیزیک -مدرس:دکتر والافر
دکتر حسین والافر
 • مدرسدکتر حسین والافر
 • نام دورهفیزیک -مدرس:دکتر والافر
 • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
 • 13مرداد- جلسه اول- ساعت 18
 • 20مرداد- جلسه دوم فیزیک- ساعت 18
 • 3 شهریور- جلسه سوم- ساعت18
 • 10 شهریور- جلسه چهارم- ساعت 18
 • 17 شهریور- جلسه پنجم- ساعت 18
 • 7 مهر- جلسه ششم- ساعت18
 • 14 مهر- جلسه هفتم - ساعت 18
 • 21 مهر - جلسه هشتم - ساعت 18
 • 28 مهر- جلسه نهم- ساعت 18
 • 5 آبان - جلسه دهم - ساعت 18
 • 12 آبان- جلسه یازدهم- ساعت 18
 • 19 آبان - جلسه دوازدهم - ساعت 18
 • 26 آبان- جلسه سیزدهم- ساعت 18
 • 3 آذر - جلسه چهاردهم- ساعت 18
 • 10 آذر- جلسه15- ساعت 18
 • 17آذر-جلسه 16-ساعت 18
 • 24 آذر- جلسه 17- ساعت 18
 • 1 دی - جلسه 18 - ساعت 18
 • 8دی - جلسه 19 - ساعت 18
 • 6 بهمن- جلسه 20- ساعت 18
 • موضوع 21
 • موضوع 22
 • موضوع 23
 • موضوع 24
 • موضوع 25
 • موضوع 26
 • موضوع 27
 • موضوع 28
 • موضوع 29
 • موضوع 30
 • موضوع 31
 • موضوع 32
 • موضوع 33
 • موضوع 34
 • موضوع 35
 • موضوع 36
 • موضوع 37
 • موضوع 38
 • موضوع 39
 • موضوع 40
 • موضوع 41
 • موضوع 42
 • موضوع 43